Політика конфіденційності

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви 1. Загальні положення

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі - Оферта) спрямована на невизначене коло дієздатних фізичних та юридичних осіб, які добровільно здійснюють благодійну діяльність та є відвідувачами сайту Фонду: magwings.org, (надалі кожна з таких осіб – Благодійник) та є публічною пропозицією Благодійної Організації «Благодійний фонд «МАГІЧНІ КРИЛА», код ЄДРПОУ 44877035 (надалі - Фонд), в особі директора Шмандровського Андрія Степановича, який діє на підставі Статуту, укласти договір з кожним Благодійником, що звернеться з метою надання благодійної пожертви на вище викладених нижче умовах:

1.1 Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта – дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті Фонду: https://magwings.org (надалі – Сайт), про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом та/або благодійними програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору. Благодійник – дієздатна фізична особа та/або юридична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійниками є фізичні та юридичні особи, які акцептували Оферту.

Бенефіціар – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від одного чи кількох Благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статутом Фонду.

2. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна, добровільна та безповоротна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту, благодійних програм Фонду тощо. Фонд зі своєї сторони приймає таку благодійну пожертву та зобов'язується використовувати її для проведення благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України. Фонд самостійно визначає обсяг та напрями використання ним благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду.

2.2. У випадку якщо Благодійник здійснює благодійну пожертву на наперед обумовлені ним цілі (в рамках конкретного благодійного проекту, що реалізується Фондом), Фонд використовує таку пожертву на такі цілі (конкретний благодійний проект), самостійно визначаючи порядок та напрями використання благодійної пожертви в рамках такого благодійного проекту.

2.3. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких інших благ для жодної зі сторін.

2.4. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (згідно ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

2.5. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3. Акцепт Договору

3.1. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден із всіма умовами Оферти, з яким він ознайомився на Сайті. Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом цього Договору, цілями публічного збирання коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, що не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду у поточному році.

3.2. Оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.

3.3. Сторони погоджуються, що з моменту акцепту Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

3.4. Договір розміщено на Сайті у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фонду.

3.5. Благодійник не може запропонувати свої умови Договору

4. Порядок надання благодійної пожертви

4.1. Благодійник самостійно на власний розсуд визначає розмір пожертви та має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

4.2. Благодійні пожертви можуть надаватись Благодійником шляхом:

4.2.1. здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті.

4.2.2. здійснення грошового переказу на поточні рахунки Фонду за реквізитами Фонду;

4.2.3. передача готівкових коштів.

4.3. Благодійник має можливість здійснити благодійну пожертву шляхом використання електронного платежу на Сайті через платіжні сервіси та самостійно обрати формат платежу.

4.4. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи.

4.5. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).

4.6. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Благодійної пожертви.

4.7. Благодійні пожертви не підлягають поверненню Благодійнику, окрім випадків передбачених законодавством.

4.8. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

4.9. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу у порядку, передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Фонду.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Фонду благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору;

5.1.2. отримувати інформацію про використання його благодійної пожертви, шляхом ознайомлення зі звітністю Фонду, що розміщується на Сайті, або шляхом надсилання Фонду письмового запиту про цільове використання його благодійної пожертви.

5.2. Фонд зобов’язаний:

5.2.1. відзвітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті;

5.2.2. надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання благодійної пожертви;

5.2.3. використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду та цільовими програмами Фонду;

5.2.4. зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника у відповідності до чинного законодавства України та Політики конфіденційності Фонду;

5.2.5. у разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

5.3. Фонд має право:

5.3.1. отримувати благодійні пожертви, використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

5.3.2. використовувати частину благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

5.3.3. змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах статутної діяльності Фонду.

6. Відповідальність Фонду

6.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Фонд не несе відповідальності у разі дії або бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за Офертою.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори та суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, укладеного на умовах Оферти, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.

7.2. Претензія подається Стороні в письмовому вигляді шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій її адресовано.

7.3. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір, що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору.

8.2. Оферта набуває чинності з дня розміщення її на Сайті та діє безстроково. Фонд має право скасувати Оферту в будь-який час без пояснення причин. У Оферту в односторонньому порядку можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня їх розміщення на Сайті.

8.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

8.4. Благодійник не може вимагати розірвання даного Договору, окрім випадків передбачених законодавством.

8.5. Здійснюючи дії, передбачені цим Договором, Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цього Договору, усвідомлює значення своїх дій, беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, необтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та повністю погоджується з умовами цього Договору.

9. Реквізити Фонду

БО «БФ «МАГІЧНІ КРИЛА»

Адреса місцезнаходження: 03055, м. Київ,

вул. Борщагівська, буд. 6

Код ЄДРПОУ 44877035

+38(068)-222-28-52

[email protected]

Додаток 1

до Договору публічної оферти про
надання Благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної пожертви Благодійній Організації «Благодійний фонд «МАГІЧНІ КРИЛА», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю Благодійній Організації «Благодійний фонд «МАГІЧНІ КРИЛА», надалі – «Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки,

– з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів Фонду, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних контрагентів Фонду, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

  1. знати про місцезнаходження інформації, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних;
  2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  3. на доступ до своїх персональних даних;
  4. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  5. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  6. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  7. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
  8. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  9. відкликати згоду на обробку персональних даних.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.